Gumagamit ako ng kondom para pigilan ang HIV. Iyan ang gumagana para sa akin.

MGA KONDOM

Ang mga kondom ang naging batayan ng paghadlang sa HIV at STI sa nakalipas na 35+ taon. Nananatili pa ring mahalagang bahagi ang mga ito ng toolkit sa paghadlang

Mga kondom at STI

Ipinapakita sa kamakailang pananaliksik na bagama't ang mga kondom ay isang mahalagang opsyon para mahadlangan ang HIV at iba pang STI, ang paggamit ng kondom ay hindi laging magpoprotekta sa iyo laban sa STI na sanhi ng bakterya. Ito ay dahil ang ilang STI na sanhi ng bakterya gaya ng chlamydia, gonorrhoea at syphilis ay maaaring ipasa sa pamamagitan ng oral sex, rimming (kontak na oral-anal) at maski sa malalim na paghahalikan. Kung regular ang paggamit mo ng kondom para pigilan ang HIV at iba pang mga STI, mahalagang magpasuri nang regular ng iyong kalusugang sekswal upang ang anumang mga STI na maaaring nakuha mo ay maaaring madiyagnos at magamot nang maagap.

Ang mga kondom ay mahalagang bahagi ng paghadlang sa HIV

Ano pa ang mahalaga

Tandaan...

  • Ang mga kondom ay pang-minsanang gamit lamang.
  • Kung nasa isang panggrupong sesyon ng pakikipagtalik, gumamit ng bagong kondom para sa bawat bagong partner.
  • Gumamit ng mga kondom kung nagsasalo sa mga sex toy. Suutan ng bagong kondom ang toy tuwing ito ay lilipat mula sa isang partner tungo sa iba pang partner.
  • Ang mga lubrikanteng base sa langis ay maaaring makaapekto sa mga kondom na yari sa latex kaya mainam na gumamit ng lubrikanteng base sa tubig.
  • Magtabi ng mga kondom nang malapit sa kama o magdala ng mga ito upang madali mo itong makukuha, kung hindi ka makapagpigil, maging ikaw ay nasa iyong bahay, kanyang bahay, o sa ibang lugar.

Ang mga kondom ang pinakamahusay na proteksyon laban sa mga STI

Saan bibili ng kondom

Ang mga kondom, at iba pang ligtas na mga produktong pang-seks, ay mabibili mula sa Thorne Harbour Health, na may malaking diskuwento sa halaga. Ang mga kondom ay makukuha sa iba’t ibang sukat upang maibagay sa iyong mga pangangailangan. Alamin dito ang mga address ng lahat ng aming mga lokasyon.