HIV: ANG MGA BATAYAN.

Ano ang HIV?

Ang HIV ay nangangahulugang Human Immunodeficiency Virus. Ang HIV ay isang virus na umaatake sa naturalesa (immune system) at kung hindi ito gagamutin, maaari itong humantong sa malubhang mga karamdaman o kamatayan. Ang HIV ay matatagpuan sa dugo, semilya, likido mula sa ari ng babae at likido mula sa suson sa loob ng puwit. Sa oras ng pagkikipagtalik, naipapasa ang HIV mula sa isang tao tungo sa ibang tao sa pamamagitan ng mga likidong ito.

Ang HIV ang virus na maaaring maging sanhi ng AIDS.

Ano ang AIDS?

Ang Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) ay hindi iisang sakit lamang.

Kung hindi gagamutin, mapipinsala ng HIV ang naturalesa kaya mawawalan ng pananggol ang katawan laban sa malubhang karamdaman; ang mga ito ay kilala bilang mga karamdamang naglalarawan sa AIDS.

Mahalagang tandaan na ang isang taong may HIV ay walang AIDS. Gayunpaman, lahat ng taong may AIDS ay may HIV. Dahil sa mga paggamot na nakukuha ngayon, napakakaunting mga taong may HIV sa Australya ang nadidiyagnos na may AIDS.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa paggamot ng HIV, pumunta sa Treat HIV Now

Ang mga terminong HIV at AIDS ay hindi pareho ang kahulugan

Paano naipapasa ang HIV?

Ang HIV ay sakit na naipapasa mula sa isang tao tungo sa ibang tao, ngunit hindi ito nakakahawa tulad ng trangkaso o COVID – hindi ito nadadala ng hangin. Ang HIV ay hindi naipapasa sa pamamagitan ng paghalik, pagyakap, pakikipag-kamay, pag-ubo o pagbahing. Hindi rin ito maaaring maipasa sa pamamagitan ng pagsasalo ng mga baso, tasa o kagamitang panluto.

May tatlong pangunahing paraan kung paano naipapasa ang HIV:

 • Pakikipagtalik, na kinabibilangan ng seks sa puwit, sa ari ng babae o front-hole;
 • Pagsasalo ng kagamitan sa pag-iniksyon ng droga; at
 • Pagpasa mula sa ina tungo sa sanggol sa panahon ng pagbubuntis, panganganak o pagpapasuso.

Walang panlunas para sa HIV at walang bakuna na makakahadlang dito

Paano mahahadlangan ang HIV?

Maraming mga paraan ng paghadlang sa HIV, kabilang ang:

Pinakamabuting alamin kung WHAT WORKS (Ano ang Gumagana) nang pinakamainam para sa iyo upang mahadlangan ang HIV.

Pakinggan ang mga lalaking nag-uusap kung ano ang gumagana para sa kanila upang mahadlangan ang HIV.

Paano natutuklasan ang HIV?

Ang HIV ay natutuklasan sa pamamagitan ng isang HIV antibody test. Kapag pumasok sa iyong katawan ang HIV, ang katawan ay lumilikha ng mga antibody upang labanan ang virus. Ang mga antibody na ito ang natutuklasan sa HIV test. Tatagal nang 2 hanggang 12 linggo bago magkaroon ng mga antibody na ito at matuklasan ng pagsusuri para sa HIV.

Ang panahon sa pagitan ng pagpasok ng HIV sa iyong katawan at sa pagkatuklas nito sa pamamagitan ng pagsusuri ay tinatawag na 'window period'. Ang HIV antibody test na isasagawa sa 'window period' ay maaaring maging negatibo kahit na maaaring may HIV ang tao. Kaya mahalagang magpasuri nang regular para sa HIV.


Pagsusuri para sa HIV

Kung ikaw ay nakikipagtalik, dapat kang magpasuri para sa HIV nang minsan man lamang sa isang taon – kahit na isa lang ang katalik mo.

Para sa mga lalaking nakikipagtalik sa mahigit sa isang tao, dapat kang magpasuri tuwing 3 buwan, o apat na beses sa isang taon.

May iba't ibang paraan ng pagpapasuri para sa HIV kabilang ang:

Para sa impormasyon tungkol sa pagsusuri para sa STI (impeksyong naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik), pumunta sa Drama Downunder website.


TRADISYONAL NA PAGSUSURI PARA SA HIV

Ang tradisyonal na pagsusuri para sa HIV ay kinapapalooban ng pagkuha ng sampol ng dugo mula sa iyong braso. Ang sampol ng dugo ay ipapadala sa isang laboratoryo para suriin, ang prosesong ito ay maaaring abutin nang hanggang 7 araw para sa resulta.

Bago ka kunan ng dugo, ikaw ay karaniwang tatanungin ng doktor o nars tungkol sa iyong kasaysayang sekswal, kabilang ang:

 • Kailan ka huling nagpasuri para sa HIV?
 • Ilan ang naging sekswal na katalik mo mula noong huli kang nagpasuri para sa HIV?
 • Anong klaseng seks ang iyong ginagawa, kabilang ang seks sa puwit, ari ng babae o front-hole?
 • Kapag nakikipagtalik, anong mga istratehiya sa paghadlang ng HIV ang iyong ginagamit o hindi ginagamit?

Ang mga tanong na ito ay maaaring tila personal, ngunit mahalagang maging matapat sa iyong doktor. Kung mas marami siyang nalalaman tungkol sa iyong kasaysayang sekswal, mas mabuti niyang mapapangalagaan ang iyong kalusugang sekswal.

Pagkuha ng mga resulta

Ang tradisyonal na pagsusuri para sa HIV ay magbibigay sa iyo ng resultang negatibo o positibo sa HIV.

Kung ang iyong resulta ay negatibo sa HIV, maaaring kausapin ka ng doktor tungkol sa iba't ibang paraan upang mahadlangan ang HIV at ang kahalagahan ng regular na pagpapasuri. Kung makatanggap ka ng negatibong resulta, kailangan mo pa ring isaalang-alang ang 'window period', na tumutukoy sa tagal ng panahon bago lumitaw ang mga antibody ng HIV sa pagsusuri. Dahil dito, inirerekomenda na ikaw ay muling magpasuri sa pagitan ng 6 na linggo at 3 buwan.

Kung ang iyong resulta ay positibo sa HIV, kakausapin ka ng doktor nang harapan at tatalakayin ang kahulugan ng mga resulta. Maaaring nais niyang talakayin ang:

 • Ano ang saloobin mo tungkol sa resulta;
 • Ano ang mga opsyon sa paggamot; at
 • Anong mga suporta ang iyong maaaring ma-access.

Maaari siyang magbigay sa iyo ang pagsangguni para makipag-usap sa isang tao tungkol sa iyong dinaranas. Para sa suporta, lagi kang maaaring makipag-ugnay sa Thorne Harbour Health kung ikaw ay naninirahan sa Victoria at sa SAMESH kung naninirahan ka sa South Australia.


RAPID HIV TESTING

May dalawang paraan ng paggamit mo ng HIV rapid test. Maaaring ikaw mismo ang sumuri sa iyong sarili (tingnan ang Home Based Testing) o kumuha ng peer tester upang gamitin niya ang test sa iyo. Ang mga peer tester ay mga taong sinanay sa paggamit ng mga pagsusuri.

Ang Rapid testing para sa HIV ay kapapalooban ng pagbibigay ng kaunting sampol ng dugo sa pamamagitan ng pagtusok sa isang daliri (finger prick). Ang rapid HIV test ay magbibigay sa iyo ng resulta sa loob ng 15 minuto.

PEER TESTING

Bago magsagawa ng rapid HIV test, ang taong gagawa nito para sa iyo ay karaniwang tatanungin ka ng ilang mga tanong tungkol sa iyong kasaysayang sekswal, kabilang ang:

 • Kailan ka huling nagpasuri para sa HIV?
 • Ilan ang naging sekswal na katalik mo mula noong huli kang nagpasuri para sa HIV?
 • Anong klaseng seks ang iyong ginagawa, kabilang ang seks sa puwit, ari ng babae o front-hole?
 • Kapag nakikipagtalik, anong mga istratehiya sa paghadlang ng HIV ang iyong ginagamit o hindi ginagamit?

Ang mga tanong na ito ay maaaring tila personal, ngunit mahalagang maging matapat. Kung mas marami siyang nalalaman tungkol sa iyong kasaysayang sekswal, mas mabuti siyang makakapag-alok ng payo tungkol sa iyong kalusugang sekswal.

Pagkuha ng mga resulta

Ang mga resulta mula sa rapid HIV test ay kakaiba sa tradisyonal na mga HIV test. Ang rapid test ay maaaring magbigay ng resulta sa loob ng 15 minuto, kumpara sa 7 araw na aabutin ng tradisyonal na pagsusuri upang makapagbigay ng resulta.

May tatlong maaaring lumabas na resulta mula sa rapid HIV test, kabilang ang:

 • Non-reactive – ibig sabihin ay walang natuklasang mga HIV antibody;
 • Reactive – ibig sabihin ay malamang na malamang na may natuklasang mga HIV antibody; at
 • Invalid (hindi balido) – ibig sabihin ay hindi malinaw ang resulta ng pagsusuri.

Kung nakatanggap ka ng resultang non-reactive, kailangan mo pa ring isaalang-alang ang window period, na tumutukoy sa tagal ng panahon bago lumitaw ang mga antibody ng HIV sa pagsusuri. Dahil dito, inirerekomenda na muli kang magpasuri makalipas ang 3 buwan.

Aabutin nang 15 minuto ang mga rapid HIV test para makakuha ng resulta

Kung nakatanggap ka ng reactive na resulta, ito ay kailangang kumpirmahin ng isang tradisyonal na HIV test. Ito ay upang tiyaking tama ang resulta ng rapid test. Kung nakatanggap ka ng reactive na resulta, ang taong nagsagawa ng pagsusuri para sa iyo ay kakausapin ka tungkol sa:

 • Ano ang ibig sabihin ng resulta;
 • Ano ang susunod na mga hakbang;
 • Saan makakakuha ng tradisyonal na HIV test; at
 • Anong mga suportang serbisyo ang iyong makukuha.

Maaari siyang magbigay sa iyo ang pagsangguni para makipag-usap sa isang tao tungkol sa iyong dinaranas. Para sa suporta, lagi kang maaaring makipag-ugnay sa Thorne Harbour Health kung ikaw ay naninirahan sa Victoria at sa SAMESH kung naninirahan ka sa South Australia.

Saan makakakuha ng rapid test?

Ang mga rapid test ay makukuha nang libre sa PRONTO! na isang peer-based rapid HIV testing service na NARITO mismo sa Melbourne sa Abbotsford. Maaari kang mag-iskedyul ng appointment at humanap ng karagdagang impormasyon dito.

Kung ikaw ay naninirahan sa South Australia, maaari kang maka-access sa libreng mga rapid test mula sa RAPIDO! na isang peer-based rapid HIV testing service na nasa CBD. Maaari kang mag-iskedyul ng appointment at humanap ng karagdagang impormasyon dito.

Upang humanap ng iba pang mga lugar upang makakuha ng mga rapid HIV test sa buong Australya, pumunta sa Drama Downunder website.


HOME-BASED HIV TESTING (Pagsusuri para sa HIV sa bahay)

Ang mga home-based HIV test kit ay katulad ng mga rapid HIV test kit, at gumagamit ng kaunting sampol ng dugo mula sa pagtusok sa daliri (finger prick), na magbibigay sa iyo ng resulta sa loob ng 15 minuto. Ang pangunahing pagkakaiba ay maaari mong gamitin ang mga test kit na ito sa pribasya ng sarili mong bahay.

Sa kasalukuyan ay isa lamang test ang aprubado para ibenta sa Australya, ang Sariling Pagsusuri para sa HIV ng ATOMO (ATOMO HIV Self-Test). Mahalagang bumili lamang ng mga kagamitang aprubadong ibenta, upang matiyak mo na ang resulta ay tama at ang kagamitan ay ligtas upang gamitin.

Ang home-based rapid test ay may kasamang mga tagubilin sa paggamit nito, at kailangan mong sunding mabuti ang mga tagubiling ito upang matiyak na ang resulta ng pagsusuri ay tama.

Lahat ng mga reactive na rapid test ay kailangang kumpirmahin ng tradisyonal na mga HIV test

Pagkuha ng mga resulta

Ang rapid test ay maaaring magbigay ng resulta sa loob ng 15 minuto, kumpara sa 7 araw na aabutin ng tradisyonal na pagsusuri upang makapagbigay ng resulta.

May tatlong maaaring lumabas na resulta mula sa home-based rapid HIV test, kabilang ang:

 • Negatibo – ibig sabihin ay walang natuklasang mga antibody ng HIV;
 • Positibo – ibig sabihin ay malamang na malamang na may natuklasang mga antibody ng HIV; at
 • Invalid (hindi balido) – ibig sabihin ay hindi malinaw ang resulta ng pagsusuri.

Kung makatanggap ka ng negatibong resulta, kailangan mo pa ring isaalang-alang ang 'window period', na tumutukoy sa tagal ng panahon bago lumitaw ang mga antibody ng HIV sa pagsusuri. Dahil dito, inirerekomenda na muli kang magpasuri makalipas ang 3 buwan.

Kung nakatanggap ka ng hindi balidong resulta, kailangan mong makipag-appointment sa isang doktor at kumuha ng tradisyonal na HIV test.

Ano ang mangyayari kung ako ay makakuha ng positibong resulta?

Kung nakatanggap ka ng positibong resulta, ito ay kailangang kumpirmahin ng isang tradisyonal na HIV test. Ito ay upang tiyaking tama ang home-based rapid test. Ang Drama Downunder website ay maaaring makatulong sa iyo na humanap kung saan ka makakakuha ng tradisyonal na HIV test.

Para sa suporta, lagi kang maaaring makipag-ugnay sa Thorne Harbour Health kung ikaw ay naninirahan sa Victoria at sa SAMESH kung naninirahan ka sa South Australia.

Saan ako makakakuha ng self-test kit (pagsusuri ng sarili)?

Maaari kang maka-access sa HIV self-test kit mula sa ilang mga lokal na botika, o bumili ka nang direkta mula sa Atomo.

Maaari ka ring bumili ng mga self-test kit na ito mula sa inyong lokal na organisasyong HIV/AIDS. Kung ikaw ay naninirahan sa Victoria, kontakin ang Thorne Harbour Health sa (03) 9865 6700, o kung naninirahan ka sa South Australia, kontakin ang SAMESH sa (08) 7099 5300.